China-Bosch-Nanjing-3

Nefinco solar panel for China-Bosch-Nanjing version 3