EN Home

Hong Kong | New Territories East

Hong Kong | New Territories East

Ground-Mounted Solar System | 45kW

Yunlin, Taiwan | Veteran Homes

Yunlin, Taiwan | Veteran Homes

Rooftop Solar System | 304kW

Taoyuan, Taiwan | Metal Recycling Factory

Taoyuan, Taiwan | Metal Recycling Factory

Rooftop Solar System | 267kW

Hong Kong, China: HK Electric Power Plant

Hong Kong, China: HK Electric Power Plant

Grid-Connected Utility Scale Solar System

Hong Kong, China: CLP Headquarter

Hong Kong, China: CLP Headquarter

BIPV Solar System | 12kW

Yunlin, Taiwan: Soft Soil Sinking Zone

Yunlin, Taiwan: Soft Soil Sinking Zone

Ground-Mounted Solar Farm | 500kW

Taoyuan, Taiwan: Recycling Factory

Taoyuan, Taiwan: Recycling Factory

Rooftop Solar System | 713kW